COVID-19 Visitor Policies FAQ - Hmong

Kev Pub Nkag Mus thiab Kev Yuav Daim Tiv Kem

Kuv puas muaj peev xwm mus saib Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub rau thaum ib lub sij hawm tshwj xeeb tau xwb?
Xav kom sawv daws yuav daim tiv kem raws hauv online txhawm rau tsis tau tuav ntaub ntawv dab tsi thaum nkag mus saib. Cov neeg tuaj ncig saib xyuas muaj peev xwm teem ua ntej raws li mpm.edu. Txhua tus neeg tuaj ncig saib yuav tsum nkag los rau hauv lub sij hawm 45-feeb kev nrag los ntawm lub qhov cai uas tau qhiav rau hauv lawv daim tiv kem. 

Lub sij hawm nkag mus yog thaum twg?
Cov zeeg sij hawm yuav raug npaj kom txhob sib tsoo nrug sij hawm li 45-feeb, thiab cov neeg ua hauj lwm hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub yuav txwv tsis pub neeg nkag los coob rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub tshaj qhov ntim tau rau thaum txhua zeeg sij hawm. Txhua tus neeg tuaj ncig saib yuav tsum nkag los rau hauv lub sij hawm 45-feeb kev nrag los ntawm lub qhov cai uas tau qhiav rau hauv lawv daim tiv kem. 

Kuv qhov mus ncig saib Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub puas muaj lub sij hawm txwv tshwj xeeb rau qhov pub nkag mus tau ntev npaum li cas teev?
Tsuas pub nkag mus ncig saib tau ntev li ob-teev xwb, tab sis cov neeg tuaj mus ncig saib tsis tas tawm rau thaum txog lub sij hawm ntawd los tau. 

Cov sij hawm teev qhib txhua hnub ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub yog li cas?
Cov sij hawm teev pib pub nkag mus saib tau yog hnub Thursday txog hnub Sunday, thaum 10:00 teev sawv ntxov 4:00 teev yav tsaus ntuj. 

Yog kuv yuav ib daim tiv kem tab sis dhau ntawd kuv tsis muaj peev xwm mus ncig saib tau raws li hnub/lub sij hawm ntawd yuav ua li cas?
Tsis pub thim nyiaj rov qab tau, tab sis tej zaum yuav thov hloov pauv rau lwm lub sij hawm tau raws li qee kis.

Kuv yuav nkag mus thiab tawm mus ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub tau li cas?
Txhua cov neeg tuaj saib yuav tsum nkag los rau hauv lub chaw MPM raws lis ntawm MPM txoj kev loj nkag mus nyob rau sab Wells Street rau ntawm 800 West Wells Street, Milwaukee, WI. Txhua cov neeg tuaj ncig saib yuav tsum tawm ntawm lub chaw MPM mus rau sab MacArthur Square sab chaw nres tsheb tawm mus thiaj li zam tsis muaj tsheb khiav ntau. Tsuas pub cov neeg muaj tiv kem (los sis cov neeg uas yuav tiv kem taug kev nkag los) thiaj li pub nkag mus rau hauv lub chaw MPM tau xwb. Txhua tus neeg tuaj ncig saib yuav tsum nkag los rau hauv lub sij hawm 45-feeb nkag los ntawm lub qhov cai raws li qhia rau ntawm lawv daim tiv kem. 

Yog kuv tuaj txog ntawm lub chaw MPM thiab tsis tau yuav daim tiv kem raws hauv online yuav ua li cas?
Cov neeg tuaj ncig saib uas tsis xav yuav lawv cov tiv kem ua ntej yuav tsum mus rau ntawm lub qhov rais Pub Nkag Mus Rau Hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub. Yuav cia li 5% ntawm cov tiv kem rau cov neeg uas nkag tuaj yuav rau ntawm chaw. Kev them nyiaj Yuav tsum siv npav debit/credit yuav, siv nyiaj ntsuab yuav tsis tau. 

Yog kuv hnov tsis xis nyob ua ntej txog kuv lub sij hawm teem caij tuaj mus ncig saib yuav ua li cas?
Yog tias koj hnov tsis xis nyob los sis muaj cov tsos mob, ces thov nyob twj ywm hauv tsev.

Yam kuv tuaj yeem vam thaum tuaj txog yog dab tsi?
Cov neeg tuaj saib yuav muab daim thiv kem luam rau ntawm lub qhov rooj nkag mus uas nyob rau Theem Hauv Av thiaj nkag mus rau tau rau cov kev muab kev nthuav qhia tawm rau saib. Ua ntej nkag mus, yuav tsum saib thiab nyob raws li cov kab cim hauv Chav Hauv Qab Av rau ntawm tus kheej/pawg tsev neeg kom nyob sib nrug deb tau 6-foot. Zam tsis txhob chwv cov neeg tuaj ncig saib thiab cov neeg ua hauj lwm, tsis pub siv cov kauj coj ntawm tes rau thaum lub sij hawm no. 


Koj Qhov Tuaj Ncig Saib Ntawm MPM

Feem twg ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub rau tam sim no uas raug kaw lawm?
Dome Theater thiab Planetarium 
Haymarket General Store 
Puelicher Butterfly Wing 
Cov Kab Muaj Sia!
Kev Tshawb Nrhiav Yam Muaj Sia hauv Ntiaj Teb 
Txoj Kev Taug Mus Los ntawm Tib Neeg 
Sab Es Xias 
Yam Muaj Sia Hauv Dej Hiav Txwv 
Xaiv tej kev muab nthuav qhia tawm thiab cov yeeb yam 
Chav haus dej kas fe thiab chaw muag khoom 

Cov kev pab cuam uas tsis muaj lawm:
Chav xauj rau khoom 
Chav xauj Rooj zaum muaj log 
Cov chaw tso dej haus 
Cov Tswv Cuab Ua Hauj Lwm 
Photobooth 
Penny press 
Qhov uas programme kiag tam sis 
Coj kev ncig 
Cov Cuab Yeej Siv Tshawb Nrhiav
Cov mloog ntawm pob ntseg txo kom txhob muaj suab nrov tawm

Tsuas pub nkag mus ncig saib qhov kev nthuav qhia rau sab tau ib zaug xwb. Kiag thaum nkag mus lawm, cov neeg tuaj saib yuav tawm mus tsis tau mam rov qab los. 

Feem raug qhib ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub rau tam sim no yog feem chaw twg?
Tej chaw thiab tej chaw muab kev nthuav qhia rau saib uas hais los saum toj saud tam sim no tseem tsis pub qhib rau pej xeem sawv daws nkag mus ncig saib tau. Tsuas pub nkag mus saib qhov kev nthuav qhia rau sab tau ib zaug xwb. Kiag thaum nkag mus lawm, cov neeg tuaj saib yuav tawm mus tsis tau mam rov qab los. 

Kuv puas tuaj yeem nqa dab tsi nrog kuv tau?
Txhawm rau kev nyob nyab xeeb ntawm cov neeg hauv zej zos thiab peb cov neeg ua hauj lwm,txhua tus neeg tuaj ncig saib uas muaj hnub nyoog tshaj peb xyoos yuav tsum rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tshwj tsis yog muaj kev zam. 

Kuv puas muaj peev yuav khoom noj tau?
Peb lub chaw kas fe thiab Haymarket kaw rau thaum lub sij hawm no.

Kuv puas muaj peev xwm nqa kuv tus kheej tej khoom noj tuaj tau?
Peb xav kom cov neeg tuaj saib txhob noj dab tsi rau thaum lub sij hawm lawv tuaj ncig saib. Txwv tsis pub nqa khoom noj tuaj hauv chav nthuav qhia rau saib.

Kuv puas muaj peev xwm siv cov kais dej tau?
Tsis muaj cov chaw tso dej haus rau lub sij hawm tam sim no.

Lub chaw muag khoom plig puas qhib?
Peb Feem Muag Khoom raug kaw tag rau lub sij hawm tam sim no.

Kuv puas muaj peev xwm nqa kuv tus kheej lub rooj zaum muaj log/lub rooj thawb ntawm tes nkag los tau?
Tau kawg, koj muaj peev xwm nqa koj tus kheej lub rooj zaum muaj log los sis lub rooj thawb ntawm tes nkag los tau; Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub tsis npaj tej no rau thaum lub sij hawm no. Peb xav kom siv hom rooj zaum muaj log uas muaj lub kaus. Thov nco tias hom rooj zaum muaj log yuav ua rau siv sij hawm tos ntev rau ntawm cov ntaiv hluav taws xob. 

Cov chav dej/Cov Sensory/chav tu mob puas qhib?
Qhib, txawm li cas los xij tej chaw ntawd yeej tsis raug tu thaum siv txhua zaus tag.


Cov Cai Saib Xyuas Kev Nyob Nyab Xeeb

Kuv puas yuav tsum rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg?
Txhawm rau kev nyob nyab xeeb ntawm cov neeg hauv zej zos thiab peb cov neeg ua hauj lwm, txhua tus neeg tuaj saib uas muaj hnub nyoog tshaj peb xyoos yuav tsum rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tshwj tsis yog muaj kev zam raws li tsab ntawv txib hauv Nroog Milwaukee. Cov neeg tuaj ncig saib uas tsis xav ua raws li cov cai yuav raug ua tib zoo ceeb toom los ntawm cov neeg ua hauj lwm hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub, dhau ntawd ces yuav raug ceeb toom, thiab tej zaum lawv yuav raug hais kom tawm tsis pub saib yog lawv tsis ua raws li hais. Xav paub ntau ntxiv txog qhov yuav rau ib daim ntaub npog ntsej muag  li cas rau ntawm no, thiab vim li cas lawv thiaj li tseem ceeb rau ntawm no.

Yog kuv tsis nco qab nqa daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yuav ua li cas?
Muaj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg rau cov neeg laus thiab me nyuam yaus pub dawb rau sawv daws raws li lawv kev thov txog yog lawv tsis npaj rau lawv tus kheej thiab yuav tsum tau ua raws li txoj cai. 

Yog kuv tsis muaj peev xwm rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg vim muaj teeb meem rau kev noj qab haus huv ne yuav zoo li cas?
Txhawm rau cov neeg uas pom tias rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tsis tau, los sis vim muaj tej yam tsis haum ces, lawv yuav tau ncua txhob rawm maj mus saib lub chaw MPM rau thaum lub sij hawm tseem yuav tsum tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. 

Puas muaj tshuaj tsuag tua kab mob rau cov neeg tuaj saib?
Muaj, yuav teeb cov chaw tso cov tshuaj tsuag tua kab mob thoob plaws rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub thiab peb xav kom cov neeg tuaj saib yuav tau zam txhob chwv rau ntawm tej npoo chaw ub no. 

Tej chaw uas nquag chwv puas raug tu kom huv si?
Peb pawg kws tu ntxuav yeej nyob rau ntawm lub chaw thaum cov sij hawm teev ua hauj lwm txhawm rau tu thiab tsuag tshuaj tua kab mob rau cov chav dej, chav noj su, tej chaw ncig mus los, thiab tej duab tso rau saib suav nrog kev muab nthuav qhia tawm txog tej duab, suav nrog tej npoo uas nquag siv tes chwv txhawm rau pab txo kom txhob kis tau cov kab mob (xws li cov tes tig ntawm qhov rooj, cov nta tua hluav taws xob, cov las tuav, thiab lwm yam). Muab kev tu kom huv si rau ntawm tej chaw thaum kaw Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej qub. So tej npoo chaw thiab siv tshuab nqus plua plav, tu tej chav dej, thiab tsuag tshuaj tua kab mob rau txhua cov npoo chaw. 

Yuav tau caiv nyob sib nrug deb ntawm lwm tus tib neeg tau li cas?
Txhawm rau caiv nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus tib neeg tau raug zoo rau thaum nej sawv daws tuaj saib, yuav tsum tsim ib txoj kev mus raws seem thoob plaws rau hauv txhua theem tsev ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub kom cov neeg tuaj saib mus raws li cov kev no thaum lawv saib cov kev muab nthuav qhia tawm. Yuav tso paib qhia thoob plaws rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub txhawm rau ceeb toom kom cov neeg tuaj saib caiv nyob kom sib nrug deb li  rau-fij ntawm pawg tsev neeg thaum lawv tuaj ncig saib. Tsuas pub txij ob tug neeg los sis tib tsev neeg siv tau cov ntaiv hluav taws xob xwb. 

Yog cov neeg tuaj saib tsis ua raws li kev caiv ntawm lub cev nyob kom sib nrug deb raws li cov lus qhia yuav zoo li cas?
MPM Cov Neeg Saib Xyuas Rau Neeg Tuaj Ncig Saib yuav ua tib zoo hais rau peb cov neeg tuaj saib tias, txhawm rau kev nyab xeeb ntawm txhua tus, peb xav kom txhua tus neeg caiv nyob kom sib nrug deb raws li cov paib qhia. MPM kuj muaj cov neeg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg los pab saib xyuas txhua sij hawm ntawm 24/7.

Yog kuv muaj qhov xav tau tshuaj xyuas mob kom sai rau thaum lub sij hawm kuv tuaj ncig saib yuav ua li cas?
Peb tus neeg Pab Cuam Neeg Tuaj Saib yuav hu rau peb lub chaw MPM Feem Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg los pab. Kev ceev faj, tej zaum tus neeg tuaj ncig saib yuav nyob rau ntawm MPM Thaj Chaw Xa Khoom/Thaj Chaw Txais Tos nyob tos kev pab ntsuaj xyuas mob yog pom tshwm sim cov tsos mob uas ntej tej zaum yuav muaj feem nrog rau Tus Kab Mob COVID-19.


Kev ua tsawv cuab

Lawv puas ntxiv lub sij hawm rau qhov kuv ua tswv cuab rau thaum lub sij hawm raug kaw?
Ntxiv, cov tswv cuab yuav muab sij hawm ntxiv rau cov tswv cuab raws li lub sij hawm raug kaw.