COVID-19 Visitor Policies - Hmong

Peb qhib lawm!

Thov saib peb cov cai qhia tshiab los pab kom koj npaj qhov yuav tuaj mus ncig saib txuas ntxiv tom ntej no rau ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub. Kev noj qab haus huv thiab kev nyob nyab xeeb ntawm peb cov neeg tuaj ncig saib thiab cov neeg ua hauj lwm yog peb txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws.

Zoo siab txhais tos rov qab tuaj!


Cov Cai Tswj Hwm Neeg Tuaj Ncig Saib
 

clockSij Hawm yog Txhua Yam
Yuav txwv cov tiv kem tsis pub muaj ntau txhawm rau txo kom cov neeg tuaj ncig saib kom txhob nkag los coob, yog li yuav tau yuav hauv oos lais ua ntej yog ib txoj kev xaiv zoo tshaj. 

maskNpog Qhov Ncauj Qhov Ntswg
Rau kev nyab xeeb ntawm lub zej zog thiab peb cov neeg ua hauj lwm, txhua tus neeg tuaj ncig saib uas muaj hnub nyoog peb xyoo thiab loj dua ntawd yuav tsum tau rau ntaub npog ntsej muag (npog tau qhov ntswg thiab qhov ncauj) kom zoo txhua sij hawm. Cov neeg uas xiam oob qhab los sis muaj cov yam ntxwv kev kho mob yuav raug zam txoj cai no.

mapNpaj Cim Tej Chaw Mus Los
Tau tsim ib txoj kev nyob rau lub Khw Tshav Puam Ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub, thiab qee cov kev muab nthuav qhia tawm raug kaw ib ncua sij hawm.
 

people 6 feet apartRaug Hwm Kom Zoo
Xav kom cov neeg tuaj ncig saib nyeem thaum lawv muaj sij hawm seem thaum uas tswj kev nyob sib nrug deb kom tab tom phim. Tsuas pub ib tsev neeg ua pab mus caij lub liv nce nqis nyob rau ib lub sij hawm, yog li ntawd thiaj yuav tau tos ntev zog.

hand with soapSaib Xyuas Kom Huv Si
Yuav tau siv cov tshuaj tsuag tua kab mob ntawm tes rau ntawm tes uas nyob rau cov chaw thoob plaws hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub thiab zam tsis txhob chwv tej npoo ub no ntawm lub chaw ntawd.


PAUB TXOG TIAS TAU MUAB KAW LAWM

Thov cim tseg tias cov feem xyuam hauv qab no ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub rau tam sim no uas raug kaw lawm:
Haymarket General Store (Tsev Muag Khoom Coj Li Txheej Thaum Ub)

Cov kev pab cuam uas tsis muaj lawm:
Chav xauj rau khoom
Chav xauj Rooj zaum muaj log
Cov Tswv Cuab Ua Hauj Lwm
Photobooth (Chaw Thaij Duab Luam Duab)
Penny press (Chaw nias dua ua lub npib)
Qhov uas programme kiag tam sis
Coj kev ncig
Cov Cuab Yeej Siv Tshawb Nrhiav
Cov mloog ntawm pob ntseg txo kom txhob muaj suab nrov tawm


KEV MUS SIV TAU

Cov Kev Saib Xyuas Ntiag Tug thiab Cov Chav Sensory tseem qhib rau siv li qub. Cov laub thawb rau neeg zaum muaj nyob ntawm lub qhov rais yuav tiv kem.


Cov Txheej Txheem Kev Tu Ntxuav Tshiab
  • t. rex wearing face maskMPM pawg kws tu ntxuav yeej nyob rau ntawm lub chaw thaum cov sij hawm teev ua hauj lwm txhawm rau tu thiab tsuag tshuaj tua kab mob  rau cov chav dej, chav noj su, tej chaw nqug mus los, thiab tej duab tso rau saib suav nrog kev muab nthuav qhia tawm txog tej duab, suav nrog tej npoo uas nquag siv tes chwv txhawm rau pab txo kom txhob kis tau cov kab mob (xws li cov tes tig ntawm qhov rooj, cov nta tua hluav taws xob, cov las tuav, thiab lwm yam).
  • Kev tu kom huv si rau ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub raug kaw; so tej npoo tsev thiab siv tshuab nqus plua plav, tu cov chav dej, thiab tsuag tshuaj tua kab mob rau ntawm txhua thaj chaw.
  • Yuav tsum ua kom muaj cua khiav mus los zoo rau hauv lub tsev txhawm rau tswj xyuas kom muaj cua huv si rau txhua lub sij hawm.
  • Tso cov paib qhiakom thoob plaws rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub txhawm rau ceeb toom kom cov neeg tuaj ncig saib ntxuav lawv txhais tes.
  • Txhua cov neeg ua hauj lwm yuav tsum nquag ntxuav lawv txhais tes.
Koj, tus neeg tuaj ncig saib muaj, peev xwm pab tau li cas:
  • Thov siv peb cov chaw ntxuav tes uas tau teeb ntau txog 25+ lub chaw  thoob plaws rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub.
  • Caiv nyob kom sib nrug deb.ntawm lwm tus tib neeg. Nyob kom sib nrug deb lis ntawm 6-foot ntawm  lwm pawg tsev neeg; qhov ntawd yog zoo li hom npauj npaim muaj 18 kab txaj!

             6 foot butterfly conversion

  • Nyob twj ywm hauv tsev yog koj tsis xis nyob. Zoo siab txais tos txhua tsev neeg tuaj ncig saib rau thaum lawv noj qab nyob zoo thiab npaj tawm mus ua si tau lawm!
  • Ceeb toom rau cov neeg ua hauj lwm ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub yog xav tau ib thaj chaw los sis ib yam khoom dab tsi.

TXHAWB RAU KOJ QHOV TUAJ NCIG SAIB

Txawm tias koj tuaj ncig saib peb kiag ntawm tus kheej los zoo los sis saib raws cov uas peb tso tawm txhua hli uas yog nyob tsev saib, peb mam coj koj mus saib cov vis dis aus tshiab, cov kev ua ub no, thiab tej ntaub ntawv txog ntawm ib ntawm peb cov kev tso tawm uas txaus nyiam txhua hli.

Tshawb saib


Cov Nqe Lus Nquag Nug

Puas muaj lus nug dab tsi? Thov saib peb Txoj Cai Tswj Hwm Neeg Tuaj Ncig Saib Cov Nqe Lus Nquag Nug.